Accountancy Traineeship at the Belastingdienst

 

————- ENGLISH FOLLOWS AFTER DUTCH————-

Begin juni namen Laure en Dewi van de FSA Marketing commissie het eerste digitale interview af met Metin en Chris. Zij vertelden ons alles over hun ervaring als trainee bij de Belastingdienst. Elk jaar biedt de Belastingdienst het traineeship accountancy aan waarbij studenten de mogelijkheid krijgen om naast hun studie een interne opleiding te volgen aan de BelastingdienstAcademie. Na het behalen van deze praktijkopleiding kan je direct aan de slag als registeraccountant!

Metin (33)

Zouden jullie om te beginnen wat kunnen vertellen over jullie achtergrond?

Metin (33): ‘Ik ben momenteel bezig met de Master Accountancy and Control aan de VU en daarvoor heb ik een HBO afgerond. Voordat ik ging studeren heb ik een wereldreis gemaakt waar ik in verschillende landen vrijwilligerswerk heb gedaan zoals het begeleiden van kinderen in Suriname. Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van mijn masterscriptie, zodat ik na de zomer mijn opleiding kan afronden. Vervolgens is de planning om de Registeraccountant titel te halen.’

Chris (28): ‘Ik heb eerst een Bachelor Economie en Bedrijfseconomie gedaan in Nijmegen. Vervolgens ben ik overgegaan naar Fiscale Economie aan de UvA, en zodoende ben ik ook als fiscale stagiair binnengekomen bij de Belastingdienst. Tijdens mijn stage kwam ik in aanraking met het traineeship Accountancy. Momenteel heb ik mijn Master Accountancy and Control aan de VU afgerond en ben ik bezig met de postmaster.’

Waarom hebben jullie gekozen om een traineeship te gaan doen bij de Belastingdienst?

Metin: ‘Dit traject biedt een unieke combinatie tussen accountancy en fiscale vraagstukken, dat is echt mijn drijfveer geweest voor solliciteren. Voordat dit traineeship op mijn pad kwam, was ik al van plan om fiscaal recht te studeren. Doordat ik hiervoor heb gewerkt als assistent controller bij verschillende commerciële bedrijven wist ik dat ik interesse had in het fiscale vakgebied. Het traineeship heb ik gewoon online gevonden toen ik op zoek was naar een nieuwe baan.’

Chris: ‘Mijn redenen zijn grotendeels hetzelfde als die van Metin. Na mijn Master in Fiscale Economie wilde ik ook nog graag de master Accounting en Control erbij. Het was voor mij dus een hele logische keuze om te solliciteren bij de Belastingdienst. Ik denk dat werkervaring aan beide kanten het meest relevant is voor de Belastingdienst. Via een fiscale studieverenging ben ik bij dit traineeship terecht gekomen.

Hoe ziet het traineeship accountancy er eigenlijk uit?

Chris (28)

Chris: ‘Ik denk dat één van de grootste voordelen van een traineeship bij de Belastingdienst is dat ze heel goed zijn in het vinden van een balans tussen de universiteit en de interne opleiding. Ze proberen deze ook zo goed mogelijk bij elkaar aan te laten sluiten. Per traject verschilt de combinatie. Bij het vwo-traject ga je bijvoorbeeld meer dagen naar de universiteit. Bij ons traject is het in principe net alsof je een deeltijdmaster volgt, waarbij je alleen vrijdag naar de universiteit gaat en de rest van de dagen bij de Belastingdienst werkt. Tijdens het traineeship wissel je periodes af waarin je werkzaam bent of vakken volgt aan de interne opleiding. Uiteindelijk duurt het gehele traineeship twee jaar en vier maanden.’

 

 

 

 

Hoe hebben jullie de overgang van studeren naar werken ervaren?

Metin: ‘Ik was natuurlijk al aan het werk dus ik moest eigenlijk juist terug naar de schoolbanken, omdat je een periode hebt waar je een jaar lang vakken volgt. Dit was voor mij in het begin weer even wennen, maar uiteindelijk ging de overgang best makkelijk. Je krijgt goed de tijd om je voor te bereiden op interne vakken en die van de universiteit, dit was naar mijn mening erg goed te combineren met elkaar.

 

Chris: ‘Ik heb de overgang eigenlijk niet als heel groot ervaren omdat ik net negen maanden stage had gelopen. Het werken was ik dus gewend en de schoolbanken voelden nog heel vertrouwd aan.’

Hoe ziet jullie gemiddelde werkweek eruit?

Metin: ‘Het traject is ingedeeld in fases. De eerste zes maanden ben je vooral bezig met het volgen van vakken. Dit bestaat uit twee dagen interne opleiding en één dag universiteit. Na deze zes maanden begint het praktijk gedeelte. Je werkt dan op kantoor aan het uitvoeren van controles, zodat je ervaring kan opdoen. Om een fase af te ronden word je natuurlijk getoetst op bepaalde vaardigheden en skills. Dit zijn bijvoorbeeld ook dingen als hoe je om moet gaan met een belastingplichtige.’

Chris: ‘Tijdens de werkperiode krijg je ook een begeleider toegewezen die je helpt en waarmee je kan overleggen. Tegelijkertijd krijg je super veel verantwoordelijkheid en kan je al snel zelfstandig aan het werk. Deze periode is enorm leerzaam, omdat je daadwerkelijk met de materie bezig bent. Je bouwt heel snel een goede band op met 25 mede trainees, omdat je vanaf het begin veel met elkaar optrekt.’

Wat vind je het leukst aan werken bij de Belastingdienst?

Metin: ‘Ik denk met name de vrijheid en verantwoordelijkheid die je krijgt.’

Chris: ‘Daar ben ik het mee eens. Je krijgt veel vrijheid om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast is de werksfeer erg open en informeel. Elke collega zal voor je klaar staan en je helpen indien het nodig is.’

Wat zijn de doorgroeimogelijkheden bij de Belastingdienst? En wat zijn jullie ambities voor de toekomst?

Chris: ‘Op korte termijn willen we natuurlijk Registeraccountant worden. Afhankelijk van hoe je interesses zich dan ontwikkelen en wat er op je pad komt, kun je verschillende kanten op. Je kan bijvoorbeeld de meer vaktechnische kant op en jezelf specialiseren of naar de wat ingewikkeldere organisaties doorgroeien zoals bijvoorbeeld het controleren van banken.’

Metin: ‘De mogelijkheid is er om binnen de overheid of de Belastingdienst verschillende functies te bekleden. Zo kan je bijvoorbeeld als je interesse hebt in het opsporen van criminaliteit terecht bij de FIOD. Ik zou uiteindelijk zelf graag richting het fiscale vakgebied gaan of de FIOD. Maar dit gaat natuurlijk echt over de verre toekomst, eerst maar eens Registeraccountant worden!’

Voor wie is dit traineeship interessant?

Metin: ‘Voor studenten die niet zich alleen willen specialiseren in accountancy, maar ook geïnteresseerd zijn in fiscale vraagstukken.’

Chris: ‘Ik denk voor iedereen die de ambitie heeft om accountant te worden. Ondanks dat de werkzaamheden lichtelijk afwijken, doe je toch eerst de Registeraccountant opleiding. Volgens mij faciliteert de Belastingdienst het heel goed om een opleiding en praktijkstage naast elkaar te doen.’

Hebben jullie nog tips voor studenten die bij de Belastingdienst aan de slag willen? En hoe ziet het sollicitatieproces eruit?

Chris: ‘DOEN! De sollicitatieprocedure bestaat uit het maken van competentietesten en verschillende gesprekken. Het is misschien goed om te weten dat je naast de interne opleiding zelf mag kiezen bij welke universiteit je je wilt inschrijven, er is heel veel mogelijk. Als je niet zeker weet of het traineeship iets voor jou is, kan je natuurlijk ook eerst stage lopen bij de Belastingdienst.

Ben jij geïnteresseerd in werken voor de Belastingdienst? Neem dan een kijkje op https://werken.belastingdienst.nl/. Voor meer informatie over het traineeship kun je contact opnemen met Ronald Garretsen (recruiter) via r.garretsen@belastingdienst.nl

 

 

————- ENGLISH TRANSLATION————-

At the beginnig of June, Laure and Dewi from the FSA Marketing Committee did their first digital interview with Metin and Chris, who told us everything about their experiences as a trainee at the Belastingdienst. Every year, the Belastingdienst opens an accountancy traineeship position, where students get the possibility to follow an internal education at the Belastingdienst Academy, next tot heir studies.

Could you tell me something about yourself?

Metin (33): ‘I am currently studying the Master Accountancy and Control at the VU, and prior to that I finished my HBO education. Before I started studying, I travelled around the world and volunteered in several countries, I for instance helped children in Suriname. At this moment, I am writing my Master thesis, so I can finish my my education after this summer. My next step is to achieve the title Register accountant.’

Chris (28): ‘I first studied the Bachelor Economics and Business Economics in Nijmegen. Thereafter I studied Fiscal Economics at the University of Amsterdam, and consequently I started as a tax intern at the Belastingdienst. During my internship I became familiar with the Accountancy traineeship. After finishing my Master Accountancy and Control at the VU, I am currently doing my postmaster.’

Why did you choose to do a traineeship at the Belastingdienst?

Metin: ‘This trajectory offers a unique combination between accountancy and fiscal problems, which was really my mainspring to apply. I was already planning on studying taks law before this traineeship crossed my path. Since I worked as an assistant controller at several commercial companies, I knew that I was interested in the tax field.’

Chris: ‘My reasons are mainly the same as Metins. After my Masters in Fiscal Economy, I also wanted to follow the Master Accountancy and Control. For me, it was a logical decision to apply at the Belastingdienst. I think working experience in both fields is the most relevant for the belastingdienst. Via fiscal study associations, I became familiar with this traineeship.’

What is the accountancy traineeship like?

Chris: ‘I think one of the main advantages of a traineeship at the Belastingdienst is that they are really good at finding a balance between university and internal education. They try to connect the two in the best way possible. The combination is different for every trajectory. At the pre-university trajectory for instance, you attend classes at the university more often. However, at our trajectory it feels like you are following a parttime masters. You only go to the university on Friday, while you are working at the Belastingdienst fort he rest of the week. During the traineeship, you switch periodes of working and studying at the internal education. The full traineeship takes two years and four months.’

How did you experience the transition from studying to working?

Metin: ‘I was already working, so I actually had to go back to school, because there is a term where you are following classes for a full year. I had to get used to it in the beginning, but eventually the transition was quite easy. You get enough time to prepare fort he internal courses and the university courses. In my opinion, it was easy to combine.’

Chris: ‘I did not really experience a large transition, since I already did an internship for nine months. I was used to working and even following courses still felt familiar.’

What does an average workweek look like for you?

Metin: ‘The trajectory is divided into two phases. The first six months you will be busy following courses. This consists of two days of internal training and one day at university. After these six months, the practical part kicks off. You will be working at the office, doing accounting checks. At the end of each phase you will be examined on certain capabilities and skills. This can be things like how to deal with taxpayers.’

Chris: ‘During the working period, a supervisor will be appointed to you whom will guide you and with whom you can discuss your progress. At the same time, you will get an enormous amount of responsibility and you can get to work by yourself quickly. This period is very educative, as you are working in a practical way. In a small amount of time, you will generate a connection to the 25 other trainees, as you will be working together a lot from the start.’

What do you like the best of working at the Belastingdienst?

Metin: ’I think I like the freedom and responsibility the most.’

Chris: ‘I agree with that. You get a lot of freedom to develop yourself. Next to that, the working environment is very open and informal. Every colleague will be there to help if you need it.’

What are the career opportunities at the Belastingdienst? And what are your ambitions for the future? 

Chris: ‘In short term we are of course focussing on becoming a certified accountant. Depending on the way your interests develop and wat comes onto your path, you can choose different things. For example; you can choose to develop more on the technical side of the field and specialize yourself. Or you can grow towards the somewhat more complicated organizations, like checking banks.’

Metin: ‘There is a possibility to grow to several different functions within the Belastingdienst. You could for example join the FIOD to become a specialist in detecting crime, if you are interested. I myself, would like to move towards the FIOD or towards the fiscal field. But we are talking about the far away future! First I need to become a certified accountant!’

For whom is this an interesting traineeship?

Metin: ‘For students that do not only wish to specialize in accountancy, but are also interested in fiscal issues.’

Chris: ‘In my opinion for everyone who has the ambition to become an accountant. Even though our work deviates a bit from that of an accountant, you do get the education to become a certified accountant. I believe that the Belastingdienst facilitates the combination of education and an internship very well.’

Do you have any tips for students that would like to join the Belastingdienst? And what is the application procedure like?

Chirs: ‘DO IT! The application procedure consists of competence tests and multiple interview rounds. It might be good to know that next to the internal education, you can choose the university at which you would like to follow the external education. A lot is possible. If you are uncertain to whether the traineeship is the right choice for you, you can always first do an internship at the Belastingdienst.’

Are you interested in working at the Belastingdienst? Take a look at https://werken.belastingdienst.nl/. For more info on the traineeship, you can contact Ronald Garretsen (recruiter) via r.garretsen@belastingdienst.nl

 

Related blogs