|

What is it like to work as an Associate in Risk Modelling at PwC?

Kaj pwc

Afgelopen maand interviewden Laura en Marieke van de Marketing & Masterclass commmissie Kaj Hoogervorst over zijn ervaring als Associate in Risk Modelling bij PwC.

Zou je ons iets over jezelf en je studieachtergrond kunnen vertellen?

Ik ben Kaj (23 jaar) en heb een bachelor werktuigbouwkunde gedaan in Delft. Dat zou je misschien niet verwachten bij iemand die als Associate bij PwC werkt. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat Werktuigbouwkunde niet echt bij mij paste ondanks dat ik wiskunde en natuurkunde op de middelbare school heel interessant vond. Op een gegeven moment kwam ik iemand tegen van mijn studie die de minor Econometrie volgde en hij raadde mij dit zeer aan. Vervolgens heb ik deze minor ook gekozen, en kwam erachter dat ik dit zo leuk vond dat ik door ben gestroomd naar de master Econometrie. Daarvoor moest ik eerst nog een schakeljaar doen om extra vakken te volgen om aan te toelatingseisen van de master te voldoen. In mei was ik klaar met de extra vakken en heb ik gekozen voor een full time stage Risk Management bij Nationale Nederlanden. Ik heb veel geleerd maar mijn interesse lag niet binnen dit werkveld.

Waarom heb je gekozen om te werken bij PwC?
Max, ook commissielid bij de FSA, werkte al bij PwC als werkstudent en vertelde mij dat hij in een jong, gezellig en vlot team werkte. Op zijn aanraden ben ik naar vacatures gaan kijken en zag ik er een voor de afdeling waar ik nu werk, Risk Modelling. Daar ben ik januari 2022 begonnen. Destijds combineerde ik dat met mijn master.

Was je master goed te combineren met je werkstudentschap?

Jazeker! Ze zijn hier heel flexibel. Je kan zelf je uren en dagen indelen, uiteraard ook in overleg met je manager maar het kan eigenlijk altijd wel. De extra vrije uren die ik nodig had in mijn tentamenweek kon ik dan in andere weken weer inhalen. Op die manier hoefde ik voor mijn tentamenweek geen vrije dagen op te nemen.

Je bent nu Associate op de afdeling Risk Modelling. Wat is het verschil met het werkstudentschap?

Afgelopen september heb ik mijn master afgerond en ben ik Associate geworden. Wel parttime want ik doe bij de FSA nog het Research Project. Eigenlijk word je als werkstudent hetzelfde behandeld als een Associate. In vergelijking met het werkstudentschap, wordt er als Associate wel van je verwacht dat je meer klantwerk gaat doen. Als werkstudent werkte ik aan verschillende projecten voor klanten, maar was er niet echt sprake van daadwerkelijk klantcontact. Sinds mijn start als Associate heb ik juist veel klantcontact, waar ik veel van leer op commercieel en professioneel vlak.

Hoe ziet een gemiddelde dag ervoor jou uit? Met wat voor soort projecten ben je momenteel bezig?

Op dit moment werk ik voor twee klanten. Voor de ene doe ik een audit, dus meer het accountancygedeelte. Ik doe ook nog een project voor een verzekeraar. Daar hebben we twee jaar terug een model voor gebouwd en dat moet nu door middel van nieuwe data opnieuw geijkt worden en er moeten extra functionaliteiten aan worden toegevoegd. Dit is wel technischer en ik moet hiervoor ook coderen in R. Daarnaast ben nog bezig met een ontwikkelingsproject waarvoor we een platform aan het bouwen zijn.

Toevallig had ik voor dit interview contact met m’n manager en hij vroeg of ik nog wat uren over had om hem te helpen met het bouwen van een Excel dashboard.

Wat vind je nu het leukste project?

Het herijken van een model vind ik nu wel echt het leukst. Hierbij komt zowel de interpretatie van de cijfers als het coderen en het klantcontact bij kijken. Audit vind ik ook leuk om voor de afwisseling te doen. Ik heb bewust gekozen voor consultancy door de diversiteit aan werk wat het heel uitdagend en leuk maakt. Ik kan altijd aangeven wat voor projecten ik leuk vind om te doen. Als je bijvoorbeeld een kwantitatiever project wil doen, gaan ze kijken of dat mogelijk is.

Wat heb je het meest geleerd in 2022 als werkstudent en Associate bij PwC? Heb je daar een voorbeeld van?

Ik was echt geen ster in plannen en had nooit een agenda. Maar ik heb mij wel beseft hoe belangrijk het is om een beeld te krijgen van hoeveel tijd ik kwijt ga zijn aan een project, hoeveel uren ik nog beschikbaar heb en hoe ik deze uren ga invullen. Vanuit mijn team heb ik daar ook hulp bij gekregen.

Werk je ook veel met andere afdelingen? Hoe zit het met de hiërarchische verdeling?

Voor het ontwikkelingsproject waar ik mee bezig ben, werken we ook samen met het IT-team. Daarnaast hebben we binnenkort een project waarbij we ook met HR samenwerken. Maar we werken eigenlijk voornamelijk binnen het team veel samen. Het team is heel chill. De ruimtes waarin we werken zijn allemaal open. Het is niet zo dat de partners allemaal hun eigen kantoor hebben waar ze zitten te werken. Je kan prima bij het koffiezetapparaat met iedereen een praatje maken, niemand voelt zich hoger of beter dan een ander.

Ik ben laatst ook met een senior manager naar Keulen geweest voor een van de klanten, dat was gewoon heel gezellig.

Je vertelde dat je ook Research Project van de FSA doet naast je werk bij PwC, hoe combineer je dat?

Tijdens mijn werkstudentschap heb ik aangegeven bij PwC dat ik heel graag Associate wilde worden maar dat ik ook het Research Project ernaast wilde doen. Dit wilden zij graag voor mij mogelijk maken omdat ze inzagen dat het echt waarde brengt voor mij als professional. Eerst begon ik met 4 dagen werken bij PwC omdat de eerste periode van RP rustig was. Vanaf januari ben ik terug geschaald naar 3 dagen zodat ik mij 2 dagen volledig kan focussen op RP.

Op welke manier draagt het Research Project bij aan je professionele ontwikkeling? Kan je dit in je werk bij PwC inzetten?

De acquisitieperiode zorgt ervoor dat je leert hoe je projecten kan binnenhalen. Als Associate bij PwC doe je dit nog niet. Pas op managementniveau hou je je hier mee bezig. Bij RP zie ik nu het hele proces vanaf het binnenhalen van de klant, dat is heel leerzaam. Daarnaast denk ik dat ik door de managementpositie binnen RP ook veel leer over leiderschap.

Hoe verliep het sollicitatieproces?

Ik zag via LinkedIn de vacature dus toen heb ik mijn CV en motivatiebrief opgestuurd. Daarna krijg je te horen of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je moet voor het gesprek een Assessment maken met onderdelen zoals drijfveren test, persoonlijkheidstest en een capaciteitentest. Het technische aspect is door middel van je CV, motivatie en de test al duidelijk. Bij het gesprek wordt er alleen nog gevraagd naar je werkervaring en gekeken of je ook binnen het team past. Bij het sollicitatiegesprek voor werkstudent zit je met twee Seniors maar ik weet dat je voor een sollicitatie als Associate ook met een manager zit.

Wat zijn je tips voor mensen die zouden willen solliciteren PwC?

Begin als werkstudent want dan krijg je veel vrijheid om alles te leren. Als je het dan goed oppakt, is er altijd de kans dat je als Associate doorstroomt. Je kan ook een scriptiestage doen in combinatie met een werkstudentschap. Dan werk je 3 dagen aan je scriptie en 2 dagen werk je als werkstudent. Ze hebben vaak interessante vraagstukken voor scripties maar eigen initiatief wordt uiteraard altijd enorm gewaardeerd.

Met wie moet je contact opnemen voor een sollicitatie?

Je kan met mij contact [[email protected]] opnemen! Dan kan ik je doorsturen naar mijn manager of HR.

Voor meer informatie, ga naar https://www.pwc.nl/carriere.

English

Last month, Laura and Marieke from the Marketing & Masterclass committee interviewed Kaj Hoogervorst about his experience as an Associate in Risk Modelling at PwC.

Could you tell us a bit about yourself and your study background?

I am Kaj (23 years old) and did a bachelor’s degree in mechanical engineering in Delft. You might not expect that from someone working as an Associate at PwC. During my studies, I found out that Mechanical Engineering didn’t really suit me despite the fact that I found maths and physics very interesting in secondary school. At some point, I met someone from my studies who was taking the minor in Econometrics and he highly recommended it to me. I then chose this minor too, and found out that I liked it so much that I moved on to the master’s in Econometrics. Before that, I had to do a gap year to take extra courses to meet the master’s entrance requirements. In May, I finished the extra subjects and opted for a full time internship in Risk Management at Nationale Nederlanden. I learnt a lot but my interests were not within this field of work. I did not find the assignments challenging and diverse enough.

Why did you choose to work at PwC?

Max, also a committee member at the FSA, already worked at PwC as a working student and told me he worked in a young, sociable and smooth team. On his recommendation, I started looking at vacancies and saw one for the department I work in now, Risk Modelling. I started working there in January 2022. At the time, I was combining it with my master’s degree.

Was your master’s degree easy to combine with your work-study?

Definitely! They are very flexible here. You can arrange your own hours and days, obviously also in consultation with your manager, but it’s actually always possible. The extra free hours I needed during my exam week I could make up in other weeks. That way, I didn’t have to take days off for my exam week.

You are now an Associate in the Risk Modelling department. How does that differ from being a working student?

Last September, I completed my master’s and became an Associate. Part-time, though, because I am still doing the Research Project at the FSA. Actually, as a working student, you are treated the same as an Associate. Compared to being a working student, however, as an Associate you are expected to do more client work. As a working student, I worked on various projects for clients, but there wasn’t really any actual client contact. Since starting as an Associate, on the contrary, I have a lot of client contact, from which I learn a lot commercially and professionally.

What does an average day look like for you? What kind of projects are you currently working on?

At the moment, I am working for two clients. For one I am doing an audit, so more the accountancy part. I’m also doing another project for an insurer. We built a model for them two years ago and now it has to be recalibrated using new data and additional functionalities have to be added. This is more technical and I also have to code for it in R. I am also working on a development project for which we are building a platform. Coincidentally, I was in contact with my manager before this interview and he asked if I had some spare hours to help him build an Excel dashboard.

What do you enjoy the most right now as a project?

Recalibrating a model is what I really enjoy most right now. This involves interpreting the figures as well as coding and customer contact. I also enjoy auditing for a change. I consciously chose consultancy because of the diversity of work, which makes it very challenging and fun. I can always indicate what kind of projects I like to do. For example, if you want to do a more quantitative project, they will see if that is possible.

What did you learn the most in 2022 as a working student and Associate at PwC? Do you have an example of that?

I was really not a star at planning and never had an agenda. But I did realise how important it is to have a picture of how much time I am going to spend on a project, how many hours I still have available and how I am going to fill these hours. From my team, I also got help with that.

Do you also work a lot with other departments? What about the hierarchical division?

For the development project I’m working on, we also work with the IT team. We also have a project coming up soon where we are also working with HR. But we actually collaborate a lot mainly within the team. The team is very chill. The spaces we work in are all open. It’s not like the partners all have their own office where they sit and work. You can have a chat with everyone at the coffee machine, no one feels higher or better than anyone else. I also recently went to Cologne with a senior manager for one of the clients, which was just really nice.

You mentioned that you also do Research Project of the FSA alongside your work at PwC, how do you combine that?

During my work-study, I indicated to PwC that I really wanted to become an Associate but that I also wanted to do the Research Project alongside it. They were keen to make this possible for me because they recognised that it would bring real value to me as a professional. First, I started working 4 days at PwC because the first period of RP was quiet. From January, I scaled back to 3 days so that I can fully focus on RP for 2 days.

In what way does the Research Project contribute to your professional development? Can you use this in your work at PwC?

The acquisition period allows you to learn how to win projects. As an Associate at PwC, you don’t do this yet. Only at management level do you deal with this. At RP I now see the whole process from bringing in the client, which is very instructive. In addition, I think that the management position within RP also teaches me a lot about leadership.

How did the application process go?

I saw the vacancy via LinkedIn so then I sent my CV and cover letter. Then you will be told whether you will be invited for an interview. Before the interview, you have to take an Assessment with components such as motivation test, personality test and a capacity test. The technical aspect is already clear through your CV, motivation and the test. At the interview, you will only be asked about your work experience and whether you also fit within the team. At the job interview for working student, you sit with two Seniors but I know that for an Associate application, you also sit with a manager.

What are your tips for people who would like to apply PwC?

Start as a working student because then you get a lot of freedom to learn everything. Then, if you pick it up well, there is always a chance that you can move on as an Associate. You can also do a thesis internship in combination with a work-study. Then you work 3 days on your thesis and 2 days as a working student. They often have interesting issues for theses but your own initiative is of course always greatly appreciated.

Who should you contact for an application?

You can contact me [[email protected]]! Then I can forward you to my manager or HR. For more information: https://www.pwc.nl/carriere.

Back to overview