|

What’s it like to work at SiRM?

Tammo zijlker 1 380x200

——– ENGLISH FOLLOWS AFTER DUTCH———–

Deze week interviewde de FSA Marketing Commissie Tammo Zijlker, consultant bij SiRM. Pam van der Meer, office manager bij SiRM, is ook aanwezig en vult Tammo aan waar nodig. We praten over wat het werk als consultant bij SiRM inhoudt, over tips en tricks voor het sollicitatieproces en over het werken ten tijde van COVID-19.

Even over jou, wat heb je gestudeerd? En hoe ben jij uiteindelijk in consultancy terecht gekomen?

Tammo: “Ik heb wis- en natuurkunde gestudeerd in Delft en daarvoor heb ik een jaar econometrie gevolgd in Rotterdam. Op de middelbare school was ik erg goed in de exacte vakken. Daarom ben ik in eerste instantie naar Rotterdam gegaan, waar ik aan econometrie ben begonnen. Omdat ik ook erg geïnteresseerd ben in natuurkunde heb ik de overstap naar Delft gemaakt om het dubbele programma van wis- en natuurkunde te doen. Ik heb ervoor gekozen om in de consultancy te gaan werken vanwege de grote variëteit aan probleemstellingen. Het is in feite altijd een grote puzzel die je zo snel mogelijk moet doorgronden en waar je een goede oplossing voor moet vinden. Deels heb je hiervoor de skills nodig die ik tijdens mijn studie heb ontwikkeld, het analytisch vermogen. Maar er komen natuurlijk ook hele andere vaardigheden bij kijken. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat je communicatief vaardig bent en je verhaal goed kunt overbrengen aan een klant. Deze combinatie trok me heel erg aan en daarom ben ik naar een baan in deze branche gaan zoeken.”

Zou je iets kunnen vertellen over SiRM?

Tammo: “SiRM is een strategie consultant, voornamelijk werkzaam in de zorgsector. We werken voor alle partijen in de zorg, denk aan ziekenhuizen, verzekeraars, overheden en brancheverenigingen. Daarnaast heeft SiRM een kleine cultuurtak, waarbij we opdrachten doen voor de kunst- en cultuursector. Toen ik mij ben gaan verdiepen in consultancy merkte ik dat er ontzettend veel opties zijn in deze richting. Uiteindelijk ben ik bij SiRM terecht gekomen via een recruitment bureau. SiRM sprak mij vanwege twee dingen in het bijzonder direct aan: de focus op de zorg vond ik erg leuk vanwege het maatschappelijke belang. Daarnaast had ik direct tijdens mijn gesprekken een heel goed gevoel bij wat SiRM doet en had ik een fijne klik met alle mensen die ik sprak. SiRM is een relatief klein bedrijf waardoor er veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling, je er snel kan groeien en je direct veel verantwoordelijkheid kan nemen.”

Hoe ziet jouw gemiddelde dag als consultant er uit?

Tammo: “Dat verschilt natuurlijk van dag tot dag, maar in het algemeen doe je bij SiRM 2 à 3 projecten tegelijkertijd. Hierdoor ben je vaak met verschillende dingen bezig, maar in het algemeen zijn de hoofdactiviteiten bijeenkomsten met de klant en/of opdrachtgevers of het maken van analyses. Vandaag werk ik bijvoorbeeld aan een diepgaande data-analyse voor de GGZ. Verder heb ik natuurlijk veel meetings met het interne projectteam. Dat zijn dan bijvoorbeeld brainstormsessies, update meetings of afspraken om een presentatie voor te bereiden. Dit zijn wel de hoofdactiviteiten, maar eigenlijk is iedere dag verschillend waardoor ik moeilijk een gemiddelde dag kan beschrijven.”

Pam: “Gemiddeld duurt een project tussen de 3 en 6 maanden, soms komt het voor dat we ergens een jaar of langer zitten. Dat ligt aan het soort opdracht dat we doen voor een klant en bijvoorbeeld hoeveel partijen erbij betrokken zijn.”

Met hoeveel mensen werk je gemiddeld aan een project?

Tammo: “Per project hebben we een team bestaande uit 3 à 4 personen. Dit is dan vaak 1 partner en 2 à 3 consultants. Verder zijn de teams voor ieder project verschillend dus ik werk voor verschillende projecten met verschillende collega’s samen.”

Welke persoonlijke skills vind je belangrijk bij jouw werk?

Tammo: “Het ligt 100% aan de opdrachtgever die je op dat moment hebt, maar je moet natuurlijk communicatief vaardig zijn. De interviews die je afneemt en de presentaties die je geeft, moet je vol overtuiging kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd is het heel erg belangrijk, zeker in de zorg, dat je de politiek achter beslissingen een beetje begrijpt. Wanneer je voor de overheden werkt, speelt politiek een belangrijke rol. Het is daarbij belangrijk dat je een beetje gevoel hebt voor de belangen die er zijn en dat je begrijpt waarom bepaalde personen in bepaalde posities dingen willen. Verder moet je ook een teamspeler zijn omdat je in korte periodes intensief met interne teams samenwerkt.”

Pam: Naast de dingen die Tammo noemt, is het bij SiRM belangrijk dat je een sterk analytisch vermogen hebt. Onze adviezen baseren we op data, economische en conceptuele analyses. Belangrijk is dus dat je hier gevoel voor hebt. Bovendien zijn inlevingsvermogen, leergierigheid en ambitie om kwaliteit te leveren goed om te hebben.

Wij kijken bij kandidaten daarbij vooral naar hun potentie om deze capaciteiten te ontwikkelen en niet per se of ze deze al beheersen.

Wat vind je leuk aan je werk en wat minder?

Tammo: “Wat ik er heel erg leuk aan vind, is dat mijn werk erg divers is. Je doet echt geen dag hetzelfde. Iedere dag leer je wel iets nieuws omdat je iets nieuws moet proberen, met een nieuw project bezig bent, een nieuwe taak of uitdaging krijgt. Hetgeen dat misschien minder leuk is aan het werk als een consultant is dat je meestal niet volledig de diepte in gaat voor een advies. Ik heb en beta geest die van nature alles tot in detail uit wil pluizen, maar in de consultancy kan het ook zo zijn dat je vanwege tijdsdruk je slechts tot een betaalde grens analyseert en de volledige deepdive overslaat. Het is namelijk simpelweg niet nodig om voor het advies nog dieper de situatie uit te pluizen. Dat vind ik soms nog lastig. “

Hoe ziet het sollicitatie proces eruit?

Tammo: “Pam, misschien kan jij deze beter oppakken?”

Pam: “Zeker. Formeel bestaat het sollicitatieproces uit drie rondes, waarbij in elke ronde cases zijn opgenomen. Tammo heeft zijn eerste ronde in twee delen gedaan, vanwege corona. Wanneer ik een CV van een interessante kandidaat zie die ik zou willen leren kennen, dan plan ik eerst een online kennismaking in omdat de stap om naar kantoor te komen op dit moment te groot is. Normaal gesproken zou je dan naar kantoor komen voor een gesprek met mij en een senior consultant en het maken van een case. Bij deze case worden je analytische skills en rekenvaardigheden getoetst. En natuurlijk bekijken we ook je vermogen om in korte tijd met onvolledige gegevens een acceptabele presentatie neer te zetten. Dit hoeft niet perfect te zijn, maar het laat wel zien of iemand onder tijdsdruk kan werken en een zekere creativiteit bezit. De tweede ronde bestaat vervolgens ook uit twee gesprekken (met een van de partners en een senior consultant) en een case. In de laatste ronde spreek je 2 andere partners waarbij je met hen allebei apart een case doet. De cases variëren tussen gesproken business cases en creatieve cases gebaseerd op data waar je zelfstandig aan werkt. Het zijn redelijk klassieke consultancy cases, maar dan toegespitst op de gezondheidszorg. Wanneer dit er allemaal op zit, en we zijn enthousiast over de kandidaat dan doen we een aanbod en vervolgens een arbeidsvoorwaardegesprek.”

Heb je nog tips voor het sollicitatie proces?

Tammo: “Ja, zeker. Voor de cases is het echt aan te raden om goed te oefenen. Hier zijn gelukkig ontzettend veel mogelijkheden voor. Het helpt als je ervaring hebt met het maken van cases en een routine hebt voor hoe je cases aanvliegt. Je weet dan wat je kan verwachten en wat goede strategieën zijn. Ik heb zelf veel informatie online opgezocht en samen met vrienden veel cases gemaakt. Het is naar mijn mening veel leuker en nuttiger om samen met iemand een case te oefenen in plaats van alleen te lezen en online filmpjes te kijken. Zelf aan de slag gaan met een case is een heel andere ervaring dan een filmpje kijken en begrijpen wat ze daarin doen. De vertaalslag naar het zelf doen is iets wat je gewoon moet oefenen.”

En jij bent aangenomen! Hoe heb je jouw eerste periode bij SiRM ervaren?

Tammo: “Ik heb denk ik een vrij bijzondere eerste periode meegemaakt. Ik startte in oktober en dit was 2 à 3 dagen voor de nieuwe lockdown begon. Het was de bedoeling dat ik de eerste twee weken op kantoor zou gaan werken en iedereen beetje bij beetje zou leren kennen, maar dit werd al snel een thuiswerksetting. Hoe dan ook heb je in je beginfase bij SiRM wel echt goed de tijd om iedereen te leren kennen, wat heel fijn is. Daarnaast ga je wel gelijk aan de slag met het werk. Op maandag begin je direct met je eerste project! Er werd tussendoor ook ruimte gemaakt voor de eerste nuttige trainingen in bijvoorbeeld Excel, PowerPoint of specifieke consultancy skills. Deze komen sowieso in de eerste maanden veelvuldig langs.”

Wat voor stage’s, traineeships, werkstudentschappen biedt SiRM aan?

Pam: “Er is toevallig net een stagiair klaar die zijn bachelorscriptie bij ons heeft geschreven. Voor een scriptiestage geven we wel de voorkeur aan studenten die een kwantitatieve analyse willen doen voor hun onderzoek. Er is hier ook wat meer informatie over te vinden op onze website. Werkstudenten nemen we af en toe aan, maar eigenlijk niet op regelmatige basis. Afgelopen jaar hadden we een dame die voor een project heel veel voor ons heeft uitgezocht en we nemen ook wel eens werkstudenten aan om ze onder andere in te zetten voor enquêtes en dergelijke. Dit is niet iets wat we structureel doen, maar alleen wanneer er behoefte aan is binnen SiRM.”

Waar zie je jezelf over 5 jaar?

Tammo: “Oh dat is een hele moeilijke vraag en eigenlijk weet ik dat ook nog niet. Ik ben vanuit mijn wiskunde achtergrond via mijn scriptie nu in de zorg beland waar ik voorlopig nog ontzettend veel blijf leren. Ik hoop dat ik het nog heel lang naar mijn zin heb hier en hier dus zeker nog 5 jaar zit. Voor nu ben ik in ieder geval op een plek waar ik heel graag wil zijn, maar ik weet echt nog niet hoe mijn leven er over 5 jaar uitziet.”

——– ENGLISH TRANSLATION———–

This week the FSA Marketing Committee interviewed Tammo Zijlker, consultant at SiRM. Pam van der Meer, office manager at SiRM, is also present and complements Tammo’s story where necessary. We talk about what working as a consultant at SiRM entails, tips and tricks for the application process and about working at the time of COVID-19.

Tammo, what did you study? And how did you end up in consultancy?

Tammo: “I studied mathematics and physics in Delft and previously I followed econometrics for a year in Rotterdam. In high school, I was very good at science subjects. That is why I initially went to Rotterdam, where I started studying econometrics. Because I am also very interested in physics, I moved to Delft to do the dual mathematics and physics program. I chose to work in consultancy because of the wide variety of problems. In fact, it is always a big puzzle that you have to understand as quickly as possible and for which you have to find a good solution. You will partly need the skills that I developed during my studies, the analytical skills. But of course there are also completely different skills involved. For example, it is important that you have good communication skills and can convey your story well to a customer. This combination really appealed to me and that’s why I started looking for a job in this industry.”

Could you tell us something about SiRM?

Tammo: “SiRM is a strategy consultant, mainly active in the healthcare industry. We work for all parties in healthcare, such as hospitals, insurers, governments and industry associations. In addition, SiRM has a small cultural branch, where we do assignments for the art and culture sector. When I started become interested in consultancy, I noticed that there are a lot of options in this direction. Eventually I ended up at SiRM through a recruitment agency. SiRM immediately appealed to me because of two things in particular: I really liked the focus on healthcare because of its social importance. In addition, during my conversations I had a very good feeling about what SiRM does and I had a great connection with all the people I spoke to. SiRM is a relatively small company, which means that there is a lot of attention for personal development, you can grow quickly and you can immediately take a lot of responsibility.”

What does your average day as a consultant look like?

Tammo: “Of course that differs from day to day, but in general you do 2 to 3 projects at the same time at SiRM. As a result, you are often busy with different things, but in general the main activities are meetings with the customer and/or clients or making analyzes. For example, today I am working on an in-depth data analysis for mental health care. Of course I also have a lot of meetings with the internal project team. These are, for example, brainstorm sessions, update meetings or appointments to prepare a presentation. These are the main activities, but every day is different, which makes it difficult for me to describe an average day.”

Pam: “On average, a project lasts between 3 and 6 months, sometimes we are working on a project for a year or more. That depends on the type of assignment that we do for a customer and, for example, how many parties are involved.”

How many people work on a project on average?

Tammo: “We have a team consisting of 3 to 4 people per project. This is often 1 partner and 2 to 3 consultants. Furthermore, the teams are different for each project, so I work together on different projects with different colleagues ”

Which personal skills are important in your work?

Tammo: “It is 100% up to the client that you have at that moment, but of course you have to have good communication skills. You must be able to carry out the presentations you give with conviction. At the same time, it is very important, especially in healthcare, that you understand a little bit about the politics behind decisions. When you work for governments, politics plays an important role. It is important that you have a understand the interests that exist and that you understand why certain people in certain positions want things. You also have to be a team player, because you work intensively with internal teams in short periods.”

Pam: “In addition to the things Tammo mentions, it is important at SiRM that you have strong analytical skills. We base our advice on data, economic and conceptual analyzes. It is therefore important that you have a feeling for this. Moreover, empathy, curiosity and ambition to deliver quality are good things to have. We mainly look at candidates’ potential to develop these capacities and not necessarily whether they already master them.”

What do you like about your work and what do you like less?

Tammo: “What I really like about it is that my work is very diverse. You don’t perform the same tasks every day. You learn something new every day because you have to try something new, are working on a new project, are given new tasks or challenges. The thing that might be less enjoyable about working as a consultant is that you usually don’t go into depth for advice. I have a beta mind who naturally wants to investigate everything in detail, but in consultancy it may also be the case that due to time pressure you only analyze up to a certain limit and skip the full deep dive. It is simply not necessary to investigate the situation even deeper for the advice. I sometimes find that difficult.”

What does the application process look like?

Tammo: “Pam, can you answer this question?”

Pam: “Sure. Formally, the application process consists of three rounds, with cases included in each round. Tammo has done his first round in two parts, due to corona. When I see a resume of an interesting candidate that I would like to get to know, I first schedule an online meeting. The step to come to the office is too big at the moment. Normally you would come to the office to talk to me and a senior consultant and solve a case. In this case, your analytical and math skills will be tested. And of course we also look at your ability to produce an acceptable presentation with incomplete data in a short period of time. This does not have to be perfect, but it does show whether someone can work under time pressure and has a certain creativity. The second round also consists of two interviews (with one of the partners and a senior consultant) and a case. In the last round you talk to 2 other partners, doing a case with both of them separately. The cases vary between spoken business cases and creative cases based on data that you work on independently. They are fairly classic consultancy cases, but then focused on healthcare. When this is all done, and we are enthusiastic about the candidate, we make an offer and then we have a conversation about the employment conditions.”

Do you have any recommendations for the application process?

Tammo: “Yes, certainly. For the cases it is advisable to practice well. Fortunately, there are many possibilities to do this. It helps if you have experience in solving cases and have a routine in how to approach cases. You then know what to expect and what good strategies are. I looked up a lot of information online myself and made many cases together with friends. In my opinion, it is much more fun and useful to practice a case with someone instead of just reading and watching videos online. Getting started with a case yourself is a completely different experience than watching a movie and understanding what they are doing in it. The translation to doing it yourself is something you just have to practice.”

You got the job! How did you experience your first period at SiRM?

Tammo: “I think I experienced a fairly special first period. I started in October and this was 2 to 3 days before the new lockdown started. I was supposed to work at the office for the first two weeks and get to know everyone little by little, but this quickly became a work-from-home setting. Anyway, in your initial phase at SiRM, you have time to get to know everyone, which is great. In addition, you will immediately get started. On Monday you immediately start with your first project! In the meantime, space was also made for the first useful training courses in, for example, Excel, PowerPoint or specific consultancy skills. In any case, they come by frequently in the first months.”

What kind of internships, traineeships, working studentships does SiRM offer?

Pam: “Coincidentally, an intern has just finished writing his bachelor’s thesis with us. For a thesis internship we prefer students who want to do a quantitative analysis for their research. There is also some more information about this on our website. We occasionally hire working students, but not on a regular basis. Last year we had a lady who has researched a lot for us for a project and we also sometimes hire working students for surveys. This is not something we do structurally, but only when there is a need for it within SiRM.”

Where do you see yourself in 5 years?

Tammo: “Oh that’s a very difficult question and I don’t really know yet. From my mathematics background, I ended up in healthcare through my thesis, where I will continue to learn a lot for the time being. I hope that I will enjoy it here for a very long time and that I will be here for at least another 5 years. For now I am in a place where I really want to be, but I really don’t know what my life will be like in 5 years.”

Back to overview