|

What’s it like to work at Booking.com?

Booking com video hero.width 1200

————ENGLISH FOLLOWS AFTER DUTCH————–

Deze week interviewt Mies van de FSA Marketing Commissie, Maartje Jans, die bij Booking.com werkt. Ze vertelt over haar rol bij Booking.com, over haar sollicitatieproces en over haar ervaringen bij Booking ten tijden van Corona.

Hoe gaat het met je? Werk je thuis of mag je af en toe naar kantoor?

Ja goed. Thuiswerken valt wel behoorlijk zwaar, vooral het sociale gedeelte. Eigenlijk is het echt heel lekker om s’ochtends op de fiets te stappen en gewoon naar kantoor toe te gaan, in plaats van dat je je koffietje pakt en de hele dag in dezelfde ruimte naar je scherm loopt te staren. Ik ga van de ene call naar de andere, maar vind het heerlijk om eventjes te lopen tijdens dit belletje, zodat ik even mijn benen kan strekken. Voor de zomer was er één kantoor open voor iedereen die wilde werken. Na de zomer hebben ze alles weer dicht gedaan vanwege de tweede COVID-19 golf.

Hoe gaat het nu met booking.com en de situatie met COVID-19? 

Het is wel een hele heftige periode. Wij zijn een van de grootste industrieën die zijn geraakt. De wereld stopte met reizen en boekingen werden massaal gecanceld. Als platform verbindt je customers met accommodatie partners en moet je kijken naar de juiste oplossing om een goede relaties met beiden te onderhouden.

Voor Booking betekent dit ook dat ze het bedrijf moeten reorganiseren. We zitten hier nog midden in en dit is niet makkelijk.

Zien jullie nu dan ook de pieken naar Caribisch Nederland en bijvoorbeeld voor de skiërs Zwitserland? 

In mijn rol kijk ik vooral wereldwijd en daar zien we wel hele duidelijke verschuivingen in customer behaviour. Waar voorheen een heel groot deel geboekt werd voor internationale en/of business reizen, zien we nu voornamelijk boekingen voor binnenlandse vakanties. Daarnaast vinden mensen het nu belangrijker dat een accommodatie schoon is of gratis annuleringsvoorwaarden heeft.

Zou je mij iets over jezelf kunnen vertellen? 

Ik heb gestudeerd aan de hoge hotelschool in Maastricht. Iedereen denkt dat als je dit studeert dat je later ook in een hotel gaat werken, maar eigenlijk werken bijna al mijn vrienden van de hotelschool nu bij bedrijven zoals ING, Heineken, Uber of Douwe Egberts. Net zoals bij hotels zijn deze bedrijven continu bezig met het verbeteren van de customer experience. Hierna ben ik begonnen aan een master Business Administration aan de UVA in Amsterdam. Ik ben ook lid geworden bij de FSA en heb meegedaan aan het Research Project. Voor mij was het heel leuk om via deze weg nieuwe mensen te leren kennen. Ik spreek de andere commissieleden nog steeds echt heel veel.

Na mijn master ben ik gaan solliciteren op traineeships, en ben ik uiteindelijk bij een graduate programma van Booking uitgekomen. Ik deed een traineeship waarin je eigenlijk één jaar lang drie verschillende opdrachten doet, waarvan eentje in het buitenland. Vanuit daar wordt er gekeken of je mag blijven en dan word je vaak geplaatst in een team waarmee je je laatste opdracht hebt gedaan. Op deze manier ben ik binnen de pricing afdeling terecht gekomen, waar ik nu nog steeds werk.

Kan je iets meer vertellen over je huidige rol binnen Booking.com?

In mijn rol als product marketeer werk ik samen met mijn product team aan het ontwikkelen en lanceren van nieuwe rewards voor het Genius loyalty programma, met als doel het programma verder uit te groeien en steeds meer waarde te creëren voor zowel de customer, de accommodatie partners zoals Booking.com. Bij het ontwikkelen van deze rewards beginnen we vaak met een marktonderzoek om uit te vinden waar de grootste kansen liggen. Vervolgens valideer je de hypotheses in kleine stapjes, bouw je mock ups en vraag je feedback aan zowel klanten als accommodatie partners. Na een aantal iteraties, lanceer je het nieuwe product/reward als een experiment en dan zie je eigenlijk meteen in de data: klopt mijn hypothese en levert het meer waarde op? Daarbij ben ik verantwoordelijk voor de end-to-end journey, bouw ik de strategie om het product te positioneren in de markt en de juiste product-market fit the vinden om het op te schalen.

Wat vind je zo leuk aan je baan bij Booking.com?

Booking.com is een van de grootste Tech bedrijven van de wereld en alles wat we doen is gebaseerd op data. Die data genereer je door experimenten te draaien (ongeveer 70 per dag). Alles wat op de website staat is gedreven op conversie. We testen iets, bijvoorbeeld een gele of groene button en op die manier kunnen we dus ook zien of het werkt of niet. Je leert zo vanzelf of dingen werken of niet en dit scheelt een hoop discussies. Door middel van deze experimenten kan er wereldwijd impact worden gemaakt. Bovendien krijg je bij Booking.com veel vrijheid en werk je samen met collega’s uit de hele wereld!

Heb je altijd deze functie gehad nadat je de traineeship bij Booking.com hebt gedaan?

Ja inderdaad, maar wel binnen verschillende teams en levels. Eerst was ik een graduate, dat was een stuk breder en toen werkte ik op een lokaal kantoor. Zo’n lokaal team is bijvoorbeeld nodig als je de roll out van je product doet op een bepaalde locatie. Dit was ook een van de onderdelen in mijn eerste jaar. Ik ging toen naar London om te begrijpen hoe zo’n lokaal team te werk gaat. Je kunt zo’n lokaal team eigenlijk meer zien als een salesteam, net zoals accountmanagers die hier werken voor Heineken, werken zij voor de producten die wij bouwen.

Hoe ging je sollicitatie proces?

Er waren drie rondes, en na de laatste ronde hoorde ik dat ik al snel aan de slag mocht. Booking.com heeft verschillende graduate programma’s, vanuit daar stroom je dan door en heb je alsnog de mogelijkheden om je anders te ontwikkelen als je dat wilt. Booking.com staat nooit stil en dingen veranderen altijd.

Heb je nog tips voor sollicitatie?

Het is vooral heel goed om te bedenken bij wat voor bedrijf je wilt werken. Booking.com is bijvoorbeeld heel erg data driven en een tech bedrijf waar heel veel veranderingen heel snel gebeuren. Dat vind ik heel erg cool en daar moet je ook wel echt van houden, want het kan ook chaotisch zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om jezelf af te vragen: wat wil ik doen, hoe kom ik daar en wie in mijn netwerk kan me daarbij helpen?

Heb je nog getwijfeld tussen andere bedrijven?

Nee eigenlijk niet. Ik heb vooral in het begin veel getwijfeld, omdat je nog weinig ervaring hebt gehad en de competitie hoog is. Met de ervaring die ik nu heb opgedaan zie ik mijzelf niet meer heel gelukkig worden in een hiërarchisch bedrijf waar het nemen van beslissingen langzaam gaat. Ik vind het wel echt fijn om veel flexibiliteit te hebben en dat je je eigen end journey kan bouwen.

Did you have doubts between other companies?

No, actually I did not. In the beginning I had a lot of doubts, because I had little experience and the competition was fierce. With the experience I have gained, I no longer think that I would fit in a hierarchical company with slow decision making processes. I really like to have a lot of flexibility and the possibility that you can build your own end journey.

Wat zijn belangrijke eigenschappen voor jouw baan? 

Een klantvriendelijke aanpak, flexibiliteit, samenwerken met verschillende stakeholders, makkelijk in een internationale cultuur kunnen werken, het kunnen zoeken naar oplossingen die schaalbaar zijn en lean appraoched en agile kunnen werken. Dit laatste is een manier van denken waardoor je effectief en snel oplossingen kan valideren en ontwikkelen voor een probleem.

Laatste vraag, waar zie je jezelf over een aantal jaar? 

Voor nu wil ik mezelf nog graag verder ontwikkelen binnen het Genius team, want ik zie hier nog heel veel mogelijkheden. Loyalty vind ik sowieso heel erg leuk, want eigenlijk wil elk bedrijf klanten aan zich binden. Dus ik zie mezelf nog wel even hier werken, maar het zou ook kunnen dat er iets nieuws op mijn pad komt. Zolang ik maar blijf leren!

————————ENGLISH ————————-

This week Mies from the FSA Marketing Committee interviewed Maartje Jans, who works at Booking.com. She tells about her role at Booking.com, the application process and her experiences at Booking in times of COVID-19.

How are you? Are you currently working from home or do you work at the office? 

I’m good! Working from home is quite hard, especially the social aspect. Actually, it’s really nice to hop on your bike in the morning to go to your office, instead of grabbing a coffee and sitting in the same room all day, staring at your screen. I hop from one online meeting to another, but I enjoy taking a walk in between so I can stretch my legs. Before the summer, we only had one office available for employees to work at. After the summer, all offices closed due to the second COVID-19 uprising.

How is booking.com currently coping with the COVID-19 situation? 

It is a difficult period. We are one of the industries that is experiencing the hardest setbacks. The world stopped traveling and bookings were cancelled en masse. As a platform, we connect customers with accommodation partners and you need to look for the rights solutions to maintain good relationships with both. For Booking, this also means that we have to reorganize the company. We are still in the middle of this difficult process.

Do you have a lot of bookings to Dutch parts of the Caribbean and ski trips to Switzerland? 

In my role, I mainly look worldwide and here we see very clear shifts in customer behavior. Where previously a large part was booked for international and / or business travel, we now mainly see bookings for domestic holidays. In addition, people find it more important nowadays that an accommodation is clean or has free cancellation conditions.

Could you tell me something about yourself? 

I studied Hotel Management in Maastricht. Many people think that if you study hotel management, you will also end up working at a hotel. Nevertheless, a lot of my friends that study Hotel Management are currently working at companies like ING, Heineken, Uber or Douwe Egberts. Just like hotels, these companies mainly focus on improving the customer experience. After finishing Hotel Management, I started my masters in Business Administration at the UvA in Amsterdam. I also became a member of the FSA and participated in the Research Project. For me, this was the perfect opportunity to meet new people. I am still in contact with most of the other participants of the Research Project. After obtaining my masters certificate, I started applying for traineeships. Eventually, I ended up in the graduate programme of Booking.com. I followed a traineeship which includes three different projects within one year, of which one is always abroad. After this, you will be evaluated and often you will be placed in your latest project team. For me, this was within the Pricing department at the Ranking team. After doing this for a year, I changed from the Ranking team to the Genius team.

Could you tell me a bit more about your current at Booking.com?  

In my role as product marketeer, I work with my product team to develop and launch new rewards for the Genius loyalty program, with the aim of further expanding the program and creating increasingly more value for both the customer and the accommodation partners like Booking.com. When developing these rewards, we often start with market research to find out where the greatest opportunities lie. Accordingly, you validate the hypotheses in small steps, build mock ups and ask for feedback from both customers and accommodation partners. After a number of iterations, you launch the new product/reward as an experiment and you immediately find in the data: is my hypothesis correct and does it yield more value? I am also responsible for the end-to-end journey, I build the strategy to position the product in the market and find the right product-market fit to scale up.

What is it that you like so much about your job at Booking.com?

Booking.com is one of the largest Tech companies in the world and everything we do is based on data. You generate that data by running experiments (about 70 per day), so everything on the website is conversion driven. We test something, for example a yellow or green button. You automatically learn whether things work or not and this saves a lot of discussions. An impact can be made worldwide through these experiments. Also at Booking.com you get a lot of freedom and you work together with colleagues from all over the world!

Have you always had this position after completing the traineeship at Booking.com?

Yes indeed, yet within different teams and levels. First I was a graduate, so that was much broader and I worked in a local office. Such a local team is for instance needed if you roll out your product at a specific location. This was also part of my first year. I went to London to understand how such a local team operates. You might compare a local team to a sales team, just like account managers who work here for Heineken, they work for the products we build.

How did the application process go? 

There were three rounds, and after the last round I quickly got a job offer. Booking.com has different graduate programs, after which you can grow and have the opportunity to develop yourself in a different area if you want to. Booking.com never stops and is always changing.

Do you have any recommendations for a job application? 

It is especially good to consider what kind of company you want to work for. For example, Booking.com is a very data driven tech company, where many changes happen very quickly. Personally, I think that’s really cool, however it has to suit you, since it can also be chaotic. I think it is very important to ask yourself: what do I want to do, how do I get there and who in my network can help me with that?

Did you have doubts between other companies?

No, actually I did not. In the beginning I had a lot of doubts, because I had little experience and the competition was fierce. With the experience I have gained, I no longer think that I would fit in a hierarchical company with slow decision making processes. I really like to have a lot of flexibility and the possibility that you can build your own end journey.

What are important skills to have in your job? 

A customer centered approach, flexibility, stakeholder management, being able to work in an international environment, being able to search for scalable solutions, and to work agile and with a lean approach. The latter meaning, a way of thinking that allows you to validate and develop solutions to a problem effectively and quickly

Last question, where do you see yourself in a few years? 

For now, I want to develop myself further within the Genius team, as I still see many possibilities there. Loyalty is something that genuinely interests me, since every company wants to have loyal customers. I can see myself working here in the future, but it might be that something new comes up. As long as I keep learning!

Back to overview