|

What’s it like to work at: Heineken? 

Heineken experience hero 01

Deze week praat Mies van de FSA Marketing Commissie, voor onze blog met Ian van Aerschot over zijn rol bij Heineken als Strategic Business Controller, over het sollicitatieproces en over zijn ervaringen bij Heineken ten tijde van COVID-19. Ian werkt nu iets meer dan drie jaar voor Heineken en volgende een bachelor Economics en Business Economics gevolgd door een Master Accountancy & Control aan de Universiteit van Amsterdam.

Interview Ian van Aerschot – Strategic Business Controller @ Heineken

Hi Ian, leuk je te ontmoeten! Zou je mij iets over jezelf en je studie achtergrond kunnen vertellen?

“Ik ben Ian van Aerschot, 26 jaar en ben in 2013 begonnen met de bachelor Bedrijfseconomie aan de UvA en heb daarna de master in Accounting en Control afgerond. Tijdens mijn master heb ik gewerkt als werkstudent data analist bij CBRE, een internationale vastgoedpartij. Vervolgens heb ik nog een korte tijd stage gelopen bij een accountantskantoor. Daarna heb ik de bewuste keus gemaakt om de control kant op te gaan en mijn financiële achtergrond te combineren met data analyse werkzaamheden en ben ik gestart bij Heineken als International Graduate Finance.”

Wat houdt je huidige rol als Strategisch Business Controller bij Heineken precies in?

“Ik werk op dit moment binnen Heineken Netherlands Supply: de productie entiteit in Nederland vanuit waar we de Nederlandse markt beleveren, maar ook exporteren naar 165 landen wereldwijd. Als Strategisch Business controller ben ik verantwoordelijk voor het opleveren van financiële voorspellingen en budgetten, maandelijkse reviews van de financiële performance van de business, het vaststellen van interne verkoopprijzen en kostprijzen en Business controller voor de inkoop van onze grondstoffen en verpakkingsmaterialen.”

Wat vind je zo leuk aan je baan bij Heineken?

“Wat ik leuk vind aan mijn baan is dat het werk heel afwisselend is en ik daardoor ook met veel verschillende collega’s samenwerk. Door de afwisseling in het werk kijk ik vanuit verschillende perspectieven naar de resultaten van de business. Zo ben ik de ene dag bezig met alle details die komen kijken bij de kostprijs van de producten die we verkopen en verdiep ik me in de ontwikkelingen van de grondstofprijzen. Het volgende moment ben ik bezig met de reviews van de gehele business performance en het opleveren van financiële voorspellingen. Deze afwisseling in onderwerpen en taken en de grootte van de operatie zorgen er ook voor dat ik iedere week nieuwe dingen leer.”

Hebben er grote veranderingen plaatsgevonden door de COVID-19 situatie?

“COVID-19 heeft zeker een impact gehad op de Heineken business. De wereldwijde sluitingen van de Horeca en de verschillende lockdowns hebben vooral in 2020, maar nu ook nog in 2021, een stevige impact op gehad de performance van Heineken. Hierdoor zijn er de afgelopen tijd verschillende maatregelen genomen waaronder een wereldwijde reorganisatie. De reorganisatie werd gedeeltelijk gedreven door COVID-19, maar anderzijds voornamelijk door de nieuwe wereldwijde strategie die op dit moment wordt uitgerold. Deze nieuwe strategie “Evergreen” legt meer focus op onderwerpen als duurzaamheid, digitalisatie en commerciële innovatie. Meer investeren in deze onderwerpen betekent ook dat er op andere plekken bezuinigd moet worden en we efficiënter te werk moeten gaan.

Daarnaast werken we nu al ruim 1,5 jaar vanuit huis en gaan we inmiddels weer langzaam een aantal dagen per week naar kantoor. Ik verwacht dat dit niet meer volledig naar kantoor gaat zijn, maar dat we naar een situatie gaan waar we 2 à 3 dagen per week op kantoor gaan werken. Dat geeft voor mij ook weer een mooie nieuwe dimensie aan het werk. Ik heb deze functie nu ongeveer 1 jaar en ik heb veel collega’s nog niet eerder in echt gezien. We hebben de afgelopen tijd nog wel een aantal online evenementen gehad, maar het is inmiddels wel weer hoog tijd om fysiek een biertje te drinken met collega’s.”

Hoe is de bedrijfscultuur binnen Heineken?

“Ik heb in mijn eerste jaar voor Heineken in Ethiopië gewerkt, daarna een jaar op het hoofdkantoor in Amsterdam en nu dus een jaar bij Heineken Netherlands Supply. Ik vind het mooi aan Heineken dat overal waar je komt en de mensen die je online spreekt, je merkt dat iedereen trots is om voor Heineken te werken en veel collega’s al voor lange tijd in dienst zijn. Dit zorgt voor een fijne cultuur met veel passie en kennis. Iedere collega heeft wel weer een ander mooi verhaal paraat en van iedereen valt wat te leren.”

Hoe verliep jouw sollicitatieprocedure bij Heineken?  

“Ik ben gestart als Internationale trainee Finance. Hiervoor moest ik allereerst een aantal standaard digitale testen en simulaties doorlopen. Daarna volgde de virtuele interviews en face-to-face interviews en de laatste ronde was een assessment center van twee dagen in Amsterdam. Dit laatste vond ik erg indrukwekkend! Voor het assessment center werden kandidaten van over de hele wereld overgevlogen en verbleef je twee dagen met zijn allen in een hotel in Amsterdam. De twee dagen waren gevuld met verschillende opdrachten en interviews. Het was een mooi moment om mensen te leren kennen, maar vooral ook erg spannend. Een aantal dagen daarna kwam het belletje dat ik was aangenomen en niet al te lang daarna kreeg ik te horen dat mijn eerste opdracht in het Finance team van Ethiopië zou zijn.”

Heb je nog tips voor studenten die starten met het sollicitatie proces bij Heineken?

“Ik denk dat het voor iedere sollicitatie allereerst belangrijkst is dat je bereid bent om veel te leren en dat ook uitstraalt en overbrengt tijdens je sollicitatie. Wees nieuwsgierig en leergierig vanaf de start van je sollicitatie. Je komt binnen met weinig tot geen ervaring en het allerbelangrijkste is dat je een werkgever kan overtuigen dat je in je eerste jaren bereid bent om gigantisch veel te leren. Wees ook niet bang om onbekende mensen via LinkedIn of andere kanalen te benaderen om je vragen te stellen.

Daarnaast denk ik dat het voor een sollicitatie in financiële richting belangrijk is om te beseffen dat er de komende jaren andere verwachtingen zullen zijn van financials binnen Heineken en andere grote corporates. Ik denk daarom dat het goed is om je tijdens je studie breed te oriënteren in waardevolle minors en leerzame stages of een werkstudent schap. Als je bij je sollicitatie aan kan komen met aantoonbare interesse en al wat ervaring op zak met nieuwe technologieën/tools, data analyse of kennis en ervaring van duurzaamheidsinitiatieven dan heb je een stap voor in gebieden die de komende jaren voor financials belangrijk zullen zijn. Het werken met nieuwe tools en grote aantallen data zorgen ervoor dat je je werk goed en efficiënt kan inrichten. Duurzaamheid is op dit moment nog een grijs gebied, waar de financiële afdelingen de komende jaren meer taken zullen krijgen in het rapporteren over initiatieven en de impact van een business vanuit een duurzaamheidsperspectief.”

Nog een laatste vraag! Waar zie je jezelf over aan aantal jaar?

“Ik heb het op dit moment erg naar mijn zin binnen Heineken en ik zie mezelf hier ook niet snel weg gaan. Ik vind het belangrijk dat ik me de komende jaren blijf door ontwikkelen binnen verschillende onderdelen van de business. Daar zijn binnen Heineken nog genoeg mogelijkheden voor. Mijn eerste jaar in Ethiopië heeft ook zeker indruk gemaakt en me vooral veel geleerd op persoonlijk vlak en kennis laten maken met verschillende mensen waar ik nog dagelijks contact mee heb. Een gave positie in het buitenland staat daarom ook hoog op de lijst!

Ben jij geïnteresseerd in werken voor Heineken? Neem dan een kijkje op  https://careers.theheinekencompany.com/TheNetherlands/. Voor meer informatie over het finance traineeship kun contact opnemen met Ian van Aerschot

English:

This week Mies from the Marketing committee interviewed Ian van Aerschot about his role at Heineken as a Strategic Business controller, about the application process and about his experiences at Heineken in times of COVID-19. Ian works now a little over 3 years for Heineken and followed a bachelor in Economics and Business Economics, pursued by a combined degree in Accountacy & Control at the University of Amsterdam.

Hi Ian, nice to meet you! Could you tell me something about yourself and your study background?

“I’m Ian van Aerschot, 26 years old and I started my bachelor in business economics at the UvA in 2013 and then completed my master in Accounting and Control. During my master I worked as a work-study data analyst at CBRE, an international real estate company. I then did a short internship at an accounting firm. After that I made the conscious choice to go into the control direction and combine my financial background with data analysis work and started at Heineken as International Graduate Finance.”

What exactly does your current role as Strategic Business Controller and Supply chain controller at Heineken entail?

“I currently work within Heineken Netherlands Supply: the production entity in the Netherlands from where we supply the Dutch market, but also export to 165 countries worldwide. As Strategic Business Controller, I am responsible for the delivery of financial forecasts and budgets, monthly reviews of the financial performance of the business, setting internal sales prices and cost prices and Business Controller for the purchase of our raw materials and packaging materials.”

What do you love about your job at Heineken?

“What I like about my job is that the work is very varied and I therefore work with many different colleagues. Because of the variety of the work, I look at the results of the business from different perspectives. For example, one day I’m busy with all the details of the cost price of the products we sell and I’m engrossed in the developments of raw material prices. The next moment I’m busy with reviews of the entire business performance and delivering financial forecasts. This variety of subjects and tasks and the size of the operation also ensure that I learn new things every week.”

Have there been major changes due to the COVID-19 situation?

“COVID-19 has certainly had an impact on the Heineken business. The global hospitality industry closures and the various lockdowns have had a solid impact on Heineken performance especially in 2020, but now also in 2021. As a result, several measures have been taken recently including a global reorganization. The reorganization was partly driven by COVID-19, but on the other hand mainly by the new global strategy that is currently being rolled out. This new strategy “Evergreen” puts more focus on topics such as sustainability, digitalization and commercial innovation. Investing more in these topics also means cutting back in other places and making us more efficient.

In addition, we have been working from home for over 1.5 years now and are now slowly going back to the office a few days a week. I expect that this will no longer be completely to the office, but that we will go to a situation where we will work 2 to 3 days a week in the office. That also adds another nice new dimension to the job for me. I’ve had this position for about 1 year now and I haven’t seen many of my colleagues in real life before. We did have a few online events recently, but it’s about time to physically drink a beer with colleagues again.”

What is the corporate culture like at Heineken like?

“I worked for Heineken in Ethiopia in my first year, then a year at the head office in Amsterdam and so now a year at Heineken Netherlands Supply. I think the great thing about Heineken is that everywhere you go and the people you speak to online, you notice that everyone is proud to work for Heineken and many colleagues have been working for Heineken for a long time. This creates a great culture with lots of passion and knowledge. Every colleague has a great story to tell and there’s something to learn from everyone.”

How did your application procedure at Heineken go?

“I started as an International trainee finance. For this position, I first had to go through a number of standard digital tests and simulations. This was followed by virtual interviews and face-to-face interviews and the final round we spend two-days in an assessment center in Amsterdam. I found the latter very impressive! For the assessment center, candidates were flown in from all over the world and you spent two days together in a hotel in Amsterdam. The two days were filled with different assignments and interviews. It was a great time to get to know people, but also very exciting. A few days later I got the call that I had been hired and not too long after that I was told that my first assignment would be in the finance team of Ethiopia.”

Do you have any advice for students starting the application process at HEINEKEN?

“I think the most important thing for any job application is that you are willing to learn a lot and radiate and convey that during your application. Show that you are curious and eager to learn from the start. You will come in with little to no experience and most importantly, you have to be able to convince an employer that you are willing to learn a tremendous amount in your first few years. Also, don’t be afraid to reach out to unknown people via LinkedIn or other channels to ask your questions.

In addition, I think it is important for a job application in finance to realize that there will be different expectations of financials within Heineken and other large corporates in the coming years. Therefore, I think it is good to have a broad orientation during your studies in valuable minors and instructive internships or gain experience as a work-student. If you can show in your application that you have a demonstrable interest and already have some experience with new technologies/tools, data analysis or knowledge and experience of sustainability initiatives, then you have a step ahead in areas that will be important for financials in the coming years. Working with new tools and large numbers of data will allow you to do your job well and efficiently. Sustainability is currently still a grey area, where finance departments will have more duties in the coming years in reporting on initiatives and the impact of a business from a sustainability perspective.”

One last question! Where do you see yourself in a few years?

“ I’m really enjoying my time at Heineken at the moment and I don’t see myself leaving here anytime soon. I think it’s important that I continue to develop myself in the coming years within different parts of the business. There are plenty of opportunities for that within Heineken. My first year in Ethiopia has certainly made an impression and has taught me a lot on a personal level and has introduced me to different people with whom I still have daily contact. A cool position abroad is therefore also high on the list!”

Are you interested in working for Heineken? Take a look at https://careers.theheinekencompany.com/TheNetherlands/. For more information about the Finance traineeship at Heineken, you can reach out to Ian van Aerschot.

Back to overview