Meet the Governmental Econonomics Tour committee 2021!

 

———————————————-ENGLISH FOLLOWS AFTER DUTCH———————————————-

Governmental Economics Tour 2021

Van 9 tot 11 maart vond de Governmental Economics Tour (GET) plaats. De GET is een drie dagen durend evenement waarbij studenten in contact worden gebracht met verschillende politiek-economische instanties. Dit jaar werd de GET georganiseerd in samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB), Ministerie van Financiën, Permanent Representation of the Netherlands in the EU (PVEU), Single Resolution Board (SRB).

Normaal gesproken vind de Governmental Economics Tour gedeeltelijk in Brussel plaats. Dit jaar vond de GET online plaats, in verband met de situatie omtrent COVID-19. Minder leuk en interessant was het echter zeker niet! Lisanne van de marketing commissie was aanwezig tijdens de GET, en sprak Merel Croon (voorzitter van de GET Commissie) over dit carrière evenement.

 

The Governmental Economics Tour Committee

 

Merel, zou jij ons wat meer willen vertellen over hoe de GET er dit jaar uit zag?

“Natuurlijk! Op Dinsdag 9 maart stond de GET in het teken van De Nederlandsche Bank. We begonnen de dag met een openingswoord van Olaf Sleijpen, de directeur van de DNB en lid van de Governing Council en General Council van de Europese Centrale Bank (ECB). Vervolgens werd er meer verteld over hoe het is om te werken bij de DNB en nam Maarten Groenen het stokje over met een college tour. Hierin werden verschillende historische gebeurtenissen naar voren gehaald en werd de rol van de DNB op diverse vlakken uitgelicht. De ochtend werd afgesloten met drie speeddate sessies van 15 min met ambassadeurs bank-breed. Zo waren er een aantal trainees aanwezig, maar ook werknemers die al langer bij de DNB werken en soms ook verschillende functies hebben vervuld. Het enthousiasme van zowel de DNB-werknemers als de deelnemende studenten spatte ervan af!

Woensdagochtend 10 maart brachten wij een online bezoek aan het Ministerie van Financiën. Het programma bestond ten eerste uit een ‘vogelvlucht’ door de divisies en taken van het ministerie, waarin ook aandacht werd besteed aan de startersmogelijkheden en werkplezier bij het ministerie. Hierna werd de groep in tweeën gesplitst voor twee interessante workhops. De eerste workshop ging inhoudelijk over de coronacrisis en steunpakketten en de tweede over exportkredietverzekeringen (het klinkt ingewikkeld, maar was zeer interessant en leerzaam). De ochtend bij financiën sloten we af met drie speeddate-sessies met werknemers van het ministerie. Dit heeft het enthousiasme van vele studenten aangewakkerd.

Donderdagochtend 11 maart brachten wij online door bij de PVEU. Tuncay Uyanik, afdelingshoofd Financiën op de PVEU, vulde het eerste uur waarin hij van alles vertelde en veel vragen beantwoordde. Dirk Kamps vertelde hierna over zijn werk bij de Eurogroep en hij leidde een interessante case waarin alle deelnemers werden opgesplitst in vier groepen waarin zij allen een land of instantie vertegenwoordigden. Hierna presenteerde iedereen kort over de belangen van het land of de instantie ten aanzien van het beleid rondom de corona crisis financiën in de EU. Twan van Erp sloot de ochtend af met carrièremogelijkheden bij de PVEU. ‘s Middags hebben wij een interessant programma gevolgd bij de SRB. We werden welkom geheten door Jan Reinder de Carpentier, de ‘Vice Chair’ van de SRB en dus niet de minste naam. Na een algemeen praatje over het ontstaan en de werkwijze van de SRB volgden twee aparte lezingen. Afsluitend behandelden we een case over een hypothetische staat met verschillende banken die beoordeeld moesten worden. De GET werd afgesloten met een gezellige borrel, waarvoor de deelnemers allen een heerlijk Belgisch borrelpakketje thuis hadden ontvangen! Zo waren we toch nog een beetje in Brussel!”

Hoe verliepen de voorbereidingen voor de GET?

“De voorbereidingen zijn eigenlijk erg soepel verlopen. Ik organiseerde de GET samen met Juna Dingemanse (penningmeester) en Lisanne Keijzer (coördinator). Vorig jaar kon een deel van het programma van de GET net niet doorgaan in verband met COVID-19 (het evenement vindt altijd plaats in maart). Wij vonden het daarom leuk om met de partijen in zee te gaan die afgelopen jaar eigenlijk mee zouden doen. Zij waren allen, op één partij na, enthousiast om weer deel te nemen. Wij hebben tijdens de voorbereidingen gewerkt met meerdere scenario’s: geheel offline, deels online en geheel online. Lange tijd leek het erop dat het evenement deels online plaats zou kunnen vinden. De partijen in Brussel waren lange tijd nog optimistisch dat wij gewoon naar Brussel zouden kunnen reizen. Dit bleek uiteindelijk toch niet het geval te zijn. Wij hebben de knoop voor het geheel online plaatsvinden van het evenement uiteindelijk in december doorgehakt. Jammer, maar het was nou eenmaal niet anders!”

Hoeveel tijd kostte het organiseren van de GET?

The Governmental Economics Tour 2021 took place online

“Toen ik deze zomer solliciteerde voor een commissie werd mij verteld dat deze commissie mij ongeveer 8 uur per week zou kosten. Uiteindelijk kostte het organiseren van de GET mij ongeveer 6 uur per week, iets minder dan verwacht dus. Dit kwam voornamelijk doordat wij dit jaar niet de hele reis naar Brussel hoefden te organiseren.”

Wat heb je geleerd van het organiseren van de GET?

“Leuke vraag! Ik vond het erg waardevol om van A tot Z te leren wat er komt kijken bij het organiseren van een event. Van de grote dingen als acquisitie tot het persoonlijke contact met de deelnemers. Dit jaar was natuurlijk zeker apart vanwege de grote onzekerheid van de vorm van het evenement in verband met corona. Uiteindelijk komt er toch meer kijken bij zo’n event dan je denkt. Plus het samenwerken en samen sparren over het event vond ik erg leuk. Ik heb ook zeker mazzel gehad met mijn gezellige commissie, een powervrouwen team!”

Wat vond jij persoonlijk het leukste onderdeel van de GET en waarom?

“Ik vond het erg leuk om een nauw contact te komen met de werknemers bij de verschillende partijen en persoonlijk van hen te horen hoe zij hun werk ervaarden. Er was ook erg veel ruimte voor vragen en interactie, ook meer inhoudelijk.”

Is dit een sector waar je na je afstuderen graag in verder zou willen?

“Jazeker! Voor het evenement had ik hier natuurlijk al interesse in. De GET heeft mijn enthousiasme eigenlijk alleen maar meer aangewakkerd. Dit geldt zeker ook voor mijn mede-commissiegenoten en deelnemers, heb ik vernomen tijdens de afsluitende borrel.”

 

———————————————-ENGLISH TRANSLATION———————————————-

Governmental Economics Tour 2021

This year, the Governmental Economics Tour (GET) took place from 9 to 11 March. The GET is a three-day event where students are connected with various political-economic entities. This year, the GET was organized in collaboration with De Nederlandsche Bank (DNB), Ministry of Finance, Permanent Representation of the Netherlands in the EU (PVEU), Single Resolution Board (SRB).

Normaal gesproken vind de Governmental Economics Tour gedeeltelijk in Brussel plaats. Dit jaar vond de GET online plaats, in verband met de situatie omtrent COVID-19. Minder leuk en interessant was het echter zeker niet! Lisanne van de marketing commissie was aanwezig tijdens de GET, en sprak Merel Croon (voorzitter van de GET Commissie) over dit carrière evenement.

Normally, the Governmental Economics Tour takes place partly in Brussels. This year the GET took place online, due to the situation regarding COVID-19. Nevertheless, it was just as fun and interesting! Lisanne from the marketing committee was present during the GET, and interviewed Merel Croon (Chairman of the GET Committee) about this career event.

Merel, could you tell us a bit more about the GET?

“Of course! On Tuesday, March 9th, the GET was all about De Nederlandsche Bank. We started the day with an opening speech from Olaf Sleijpen, director of the DNB and member of the Governing Council and General Council of the European Central Bank (ECB). Subsequently, more information was provided about what it is like to work at the DNB. Maarten Groenen continued with a college tourm, where various historical events were highlighted and the role of the DNB was highlighted in various areas. The morning session ended with three 15-minute speed dating sessions with ambassadors bank-wide. For example, a number of trainees were present, as well as employees who have been working for DNB for some time and who have held various positions. Both the DNB employees and the participating students were very enthusiastic!

Wednesday morning, March 10th, we virtually visited the Ministry of Finance. The program consisted of a general overview of the divisions and tasks of the ministry, in which attention was paid to start-up opportunities and job satisfaction at the ministry. After this, the group was split in two for two interesting workshops. The first workshop was mainly focused on the COVID-19 crisis and aid packages and the second workshop was about export credit insurance (it sounds complicated, but it was very interesting and educational). We concluded the morning at the Ministry of Finance with three speed dating sessions with employees of the ministry. This has sparked the enthusiasm of many students.

Thursday, the 11th of March we spent online at the PVEU. Tuncay Uyanik, head of finance at the PVEU, used the first hour to explain about the PVEU and answer questions. Dirk Kamps then took over with a presentation about his work at the Eurogroup and led an interesting case in which all participants were split into four groups in which they all represented a country or institution. After this, everyone briefly presented about the interests of the country or the body with regard to the policy surrounding the corona crisis finances in the EU. Twan van Erp concluded the morning session with information about career opportunities at the PVEU.

In the afternoon the participants followed an interesting program at the SRB. Everyone was welcomed by Jan Reinder de Carpentier, the “Vice Chair” of the SRB. After a general presentation about the origin and working method of the SRB, two separate lectures followed. In conclusion, a case was discussed about a hypothetical state with several banks that had to be assessed. The GET was concluded with online drinks, for which the participants all received a delicious Belgian snacks- and drinks package at home! So, a bit of Brussels was still present!”

How did you prepare for the GET?

“The preparations actually went very smoothly. I organized the GET together with Juna Dingemanse (treasurer) and Lisanne Keijzer (coordinator). Last year, part of the GET’s program was canceled due to COVID-19 (the event always takes place in March). We therefore dedicated to collaborate with the companies that would have participated last year. All but one company were eager to participate again. During the preparations we worked with several scenarios: completely offline, partly online and completely online. For a long time it seemed that the event could take place partly online. For a long time, the companies in Brussels were optimistic that we could still travel to Brussels. In the end, this turned out not to be the case. We finally made the decision for the event to take place completely online in December. A pity, but the online event was a great success as well!

How much time did it take to organize the GET?

“When I applied for a committee this summer, I was told that this committee would take me around 8 hours a week. Eventually, organizing the GET took me about 6 hours a week, slightly less than expected. This was mainly because we did not have to organize the entire trip to Brussels this year. ”

What did you learn from organizing the GET?

“Nice question! I found it very valuable to learn about all the aspects of organizing an event. From the bigger things like acquisition to the personal contact with the participants. This year was certainly special because of the great uncertainty of the event due to COVID-19. Ultimately, there is more to organizing an event than you think. Furthermore, I really enjoyed working together and discuss the event. I was certainly very happy with my great committee, a team of powerwomen! ”

What did you personally like the most about the GET and why?

“I really enjoyed being in close contact with the employees of the different parties and hearing from them personally how they experienced their work. There was also a lot of room for questions and interaction.”

Is this a sector in which you would like to start your career after your graduation?

“Definitely! I was of course already interested in the sector before organizing this event. The GET has actually only fueled my enthusiasm even more. This is certainly also the case for my fellow committee members and the participants, as they told me during the GET.”

 

 

Related blogs